O projektu

Centar za mir je u siječnju 2010. godine započeo projekt "Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji - izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus" kroz podršku sredstava Europskog programa za demokraciju i ljudska prava (EIDHR).

Projekt se provodi u suradnji s lokalnom upravom gradova Osijek, Vukovar i Beli Manastir te njihovim policijskim upravama. Volonterski centar Osijek je partner u provedbi projekta.

Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta zajednice i pokretanje (mobiliziranje) građana, posebno marginaliziranih grupa, na zajedničko rješavanje problema važnih za razvoj zajednice korištenjem demokratskih mehanizama u područjima Osječko-Baranjske i Vukovarsko-Srijemske županije.

Specifični ciljevi:

1. Pospješivanje sudjelovanja građana, posebno marginaliziranih skupina, u smanjivanju nasilja u zajednici.

2. Razvijanje održive strukture u zajednici za prevenciju i smanjivanje nasilja kroz osnaživanje Vijeća za prevenciju i organizacija civilnog društva te njihovih usluga za građane.

Vijeća za prevenciju, usluga medijacije Centra za mir, usluga potpore građanima Volonterskog centra Osijek imaju ulogu stalne promocije i afirmacije građanskog aktivizma (civic engagement) i nenasilnog rješavanja sukoba.

3. Jačanje kapaciteta za suradnju između civilnog i javnog sektora u prevenciji nasilja.

Aktivnosti i fokus 

Centar za mir će zajedno s Vijećima za prevenciju raditi na slijedećim područjima:

  • razvoj učinkovitih partnerstva između predstavnika institucija i građana članova vijeća
  • istraživanja i analize problema zajednice
  • izrade Plana prevencije zajednice
  • implementacije konkretnih aktivnosti u zajednici
  • povećanja sudjelovanja i odlučivanja građana u rješavanju prioritetnih problema
  • održivosti inicijativa i aktivnosti
  • procijeni uspješnosti implementiranih aktivnosti

Pokrenut 2006. godine Europski program za demokraciju i ljudska prava ima za cilj pružiti potporu promicanju demokracije i ljudskih prava u državama koje nisu članice EU-a. Potpora je namijenjena skupinama ili pojedincima u sklopu civilnog društva koji se zalažu za demokraciju kao i međuvladinim organizacijama koje implementiraju međunarodne mehanizme za zaštitu ljudskih prava.

U razdoblju 2007-2010 kroz EIDHR je izdvojeno 3.3 milijuna € za Hrvatsku.

Letak o Vijeću PDF

Časopis Kultura mira - tema broja: Vijeća za prevenciju